مشاوران استان کرمانشاه
درباره وبلاگ
مطالب اخیر

نکات کاربردی  ومهم در شیوه های فرزند پروری

قسمت اول(کودکان مضطرب)

1 -  ارزش دادن به احساس کودک : به کودکان بگویید که احساس او را درک می کنید .

وقتی ما به احساس کودک ارزش می دهیم درواقع به اومی فهمانیم که اورا درک می کنیم واحساس اورا می فهمیم.ارزش دادن فقط این نیست که به کودک بگوییم کارهای خوبش را می بینیم .درفرآیند ارزش دهی ماباکودک یکی می شویم وبه اومی فهمانیم که اورادرک می کنیم وحامی او هستیم .این یک نکته ی بسیار مهم است.آن چه کودک احساس می کند برای او واقعی است حتی اگر به نظرشما این احساس غیرمنطقی باشد.برای مثال :ممکن است کودک شما ازرفتن به طبقه بالای ساختمان بترسد چون فکرمی کند ممکن است هیولاها درآنجا زندگی کنند.شما می دانید که این ترس غیر منطقی است.بااین حال اگرکودک شما می ترسد ،به اوبگویید که احساس اورادرک می کنید ومی فهمید .به کودک نگویید که ترسش احمقانه است .به اوبگویید که شما درک می کنید که او می ترسد به طبقه بالا برود ونمی خواهد تنها این کاررا بکند واگرمی تواند تا زمانی که کارشما تمام شود صبر کند ،با او به طبقه بالا می روید.به او یاد آوری کنید که روزی می رسد که اودیگرازاین که تنهایی به طبقه بالا برود نمی ترسد.با رضایت کودک شما با او تمرین می کنید تا اضطراب هایی را که معقول ومفید نیستند،تغییردهد.

2 اختصاص زمانی برای توجه انحصاری به کودک  ،از تکنیک " زمان کودک محور " استفاده کنید.

دراین روش هدف والد این است که دردوره های زمانی(روزی 20-10دقیقه) خاص،فقط به کودک توجه کند ودرطول این مدت هیچ مزاحمتی ازجمله زنگ تلفن وتعامل با خواهروبرادران دیگردرفرایند توجه کردن به کودک ،اخلال ایجاد نکند.دراین روش درحالی که کودک مشغول فعالیتی مانند خانه سازی با بلوک یا بازی با اسباب بازی هایش است،والد تمام توجه خود را به اومعطوف می کند.کنترل همه چیز دردست کودک است و والد هرچه را که از او خواسته شده (درحد معقول)انجام می دهد.اگر کودک از والد می خواهد که برج درست کند والد می تواند بپرسد که دقیقاًبرج چقدربلند باشد.به طور کلی والد درمورد نوع بازی هیچ پیشنهادی نمی دهدبه جز درمواردی که کودک به مدت طولانی یک کار ثابت را انجام دهدووالداحساس می کند که کودک به تغییر جهت وگسترش بازی نیاز دارد.یک کارمفید آن است که والد با صدای بلند کاری را که کودک انجام می دهد توصیف کند وبرای کودک یک انعکاس کلامی ایجاد کند.چون باعث می شود کودک مضطرب احساس کند که دیده می شود.

3 مواجهه  :مواجهه یک اصل اساسی در رابطه با اضطراب این است که اگر کودک به طور مکرر کارهایی را که از آنها می ترسد انجام دهد می تواند براضطرابش غلبه کند .به موجب این تکنیک فرد باید آنچه را که از آن می ترسد تجربه کند تا یاد بگیردکه آن چیز در واقع ترسناک نیست .

اولین گام در فرایند مواجهه این است که هدف مناسبی تعیین شود.(مثلاً:ماندن درکنارپرستار).

دومین قدم این است که به کودک اطلاع بدهید که قراراست چه اتفاقی بیفتد.مثلاً قراراست اویک پرستارداشته باشد ،پرستارهرشنبه می آید ووالدین قراراست با هم بیرون بروند وکودک درخانه با پرستار تنها می ماند.ومی توانید برای ازبین بردن ترس واضطراب کودک این مسئله را با ایفای نقش تمرین کنید.ابتدا مادر نقش کودک راایفا کند تا کودک یاد بگیرد چگونه می تواند به پرستار بگویید چه می خواهد.سپس خود کودک این روش را امتحان کند.اطلاع قبلی وایفای نقش به کودک کمک می کند تا به تصورداشتن یک پرستار عادت کند.

4 -  بازی درمانی:  عقیده ی زیر بنای نظریه بازی درمانی این است که کودک از طریق بازی، آن چه را که موجب نگرانی و اضطراب او است بیان می کند .مضامین بازی ها نگرانی ها و راهبردهای مقابله ای کودک را آشکار می کند.گاهی کودکان بارها وبارها یک مسئله رادربازی های خود تکرارمی کنندوازاین طریق آن رابرای خود حل وفصل می کنند.

5 -  تغییر رفتار : گاهی وقتی کودکتان مضطرب می شود دست به کارهای بی فایده می زند مثلاًمدرسه نمی رود یا وقتی مادرمی خواهد به او شب بخیر بگوید ،موی او را می کشد.هروالد به راهبردهایی برای تغییر این رفتارها احتیاج دارد.

1لف به احساس کودک ارزش دهید:برای مثال  می گویید"می دانم که می خواستی درامتحان علوم نمره خوبی بگیری وحسابی درس خواندی اما نمی دانستی ازکدام فصل امتحان داری واشتباه خواندی."

 

ب یک هدف معین تعیین کنید وآنچه که می خواهید تغییر دهید را مشخص کنید .کدام یک از رفتارهای کودک اول باید تغییر کند.معمولاً بهتراست به جای اینکه سعی کنید کودک را یکباره اصلاح کنید،هربار فقط روی یک رفتارنامناسب کارکنید.

ج سعی کنید در کودکان برای رسیدن به این هدف تعهد ایجاد کنید.

د برای تشویق رفتارهای خوب کودک از تقویت مثبت استفاده کنید.یعنی ازطریق پاداش دادن،رفتارهای مناسب را افزایش دهید.به عنوان مثال کودک شما از انجام دادن تکالیفش نفرت داردو به جای آن علاقه به تماشای تلویزیون وبازی های کامپیوتری دارد.شما می توانید قانونی درست کنید که کودک شمااگر تا قبل شام تکالیفش را انجام دهد،می تواند بعدشام ،نیم یا یک ساعت تلویزیون ببیند یا با کامپیوتر بازی کنددرغیراینصورت ازتماشای تلویزیون وبازی با کامپیوتر خبری نیست.می توانیدجدول پاداشی برای این رفتاردرطول هفته درست کنید.

ه رفتارهای بی حاصل و ناکارآمد کودک را نادیده بگیرید وبه آن ها توجه نکنیدتا این رفتارنامناسب ازبین رود.برای مثال کودک شما اصرارزیادی برای خریدعروسک می کند.با وجودی که شما برایش توضیح می دهید عروسک خیلی گران است وبه تازگی برایش عروسکی خریده اید، ولی با این وجود شروع به داد وفریاد می کند ومی گویدکه شما خیلی بدجنس هستید وباید عروسک رابرای اوبخرید.شما به او می گویید که دیگر بحث نکند .اگر او دراین باره حرف زد ،شما به او توجه نکنید وازاتاق بیرون می روید.کودکتان هم فوراًبه اتاقش می رود وهمهی عروسک هایش راروی زمین پخش می کند.شما به اوتوجه نمی کنید.کودکتان به عروسکی که می خواهد نمی رسد وبه تدریج از اصرارکردن برای خرید آن عروسک دست برمی دارد.

و از طر یق تقویت ، تقویت های متوالی رفتار مطلوب، این رفتار را در کودک شکل دهید .درواقع شکل دهی رفتار به این معناست که شما گام های تشکیل دهنده ی یک مهارت راشناسایی می کنیدوهرکدام ازاین گام ها را به ترتیب تقویت می کنید تا به تدریج،کل آن مهارت درکودک ایجاد شود.مثلاً هرکدام ازاین گامها ی زیردرمورد تکالیف انجام دادن کودکتان باید تقویت شود:

Ø     برداشتن کیف مدرسه         

Ø     بیرون آوردن کتابها ودفترهای تکالیف

Ø     شروع به انجام تکلیف به طور مستقل

Ø     کارکردن برروی تکالیف با تمرکز ودقت

Ø     قراردادن تکالیف انجام شده داخل کیف مدرسه

Ø     قراردادن کیف مدرسه درکتابخانه اتاقش

6 ایجاد محدودیت : چون اضطراب به شدت مسری است، اغلب برای والدین راحت تر است که به جای مبارزه کردن و تسلیم کودک شوند ولی هر پدر و مادر باید حدو مرزی را مشخص کنند مهم نیست که این مرزها خاص کجاست ما این کار را رعایت محدودیت های والدین می نامیم.

چگونه انجام تکنیک رعایت محدودیت :

v    هدف خود را به طور واضح در نظر داشته باشید.

v    هدف خود را در قالب محدودیت خود توضیح دهید چیزی که شما نیاز دارید؛ نه چیزی که کودک نیاز دارد . مثلا    " ما به خواب احتیاج داریم تا بعد از یک روز پر کار کمی استراحت کنیم وقتی شب از خواب بیدار می شویم دوباره خوابیدن سخت است و برای همین مامان و بابا نمی توانند استراحت کنند . "

v    کاری که قرار است انجام دهید را از قبل برای کودک توضیح دهید : "من به توشب بخیر می گویم بعد چند باربه تو سر می زنم تا مطمئن شوم حالت خوب است اما در تخت تو نمی خوابم من در طبقه بالا می مانم در اتاق خودم مطالعه می کنم بعد از این که شب بخیر گفتم تو از تخت خودت بیرون نمی آیی" .

v    به تدریح رفتار را شکل دهید : مثلا با اول شما به مدت دو دقیقه اتاق را ترک  می کنید و سپس دوباره به کودک سر می زنید و دفعه بعد 5 دقیقه اتاق را ترک می کنید . اگر کودک ناراحت است ،یک دقیقه پشت او را ماساژ دهید و سپس اتاق را ترک کنید و به اوبگویید که دوباره به او سر می زنید، تا وقتی کودک بخوابد هر 5 دقیقه یکبار به او سر بزنید .

v    کودک را به خاطر این که طبق خواست شما عمل می  کند تشویق کنید : "  می دانم وقتی اتاق را ترک     می کنم تو ناراحت می شوی اما کار خوبی می کنی که تحمل می کنی اگر تمام شب در تخت خودت بمانی یک جایزه ی خوب از من می گیری " . صبح روز بعد یک جایزه عینی ( منظور پاداشی است که به کودک در همان زمان و به صورت قابل مشاهده داده می شود مانند شکلات ، عروسک ، برچسب  شخصیتهای کارتونی مورد علاقه کودک و...) می توانید از سیستم  اقتصاد ژتونی برای تشویق مورد استفاده کنید.

7 پیامدها : گاهی کودک مضطرب شما آن چنان آشفته است که از کنترل خارج می شود شما می توانید برای او توضیح دهید که درک می کنید این شرایط برای او سخت است و از این طریق به او ارزش بدهید اما در نهایت برایش توضیح دهید در صورتی که آن چه را از او انتظار دارید انجام ندهد ، پیامد های در انتظار او خواهد بود .

برای مثال : یک والد کودک از نشاندن کودک بر  روی صندلی مشکل  داشت ، به خاطر این مسئله والد و کودک هر دو ناراحت  می شوند و داد و فریاد و تهدید بالا می گرفت . در نهایت مادر راهبرد خود را تغییر داد او به پسرش توضیح داد که اگر به آرامی سوار ماشین نشود و اجازه ندهد که کمربند او را ببندد نمی تواند سوار ماشین شود و مادر مجبور می شود او را با همسایه ی کناری تنها بگذارد و برود اولین صبحی که قرار بود این شیوه به کار بگیرد ،  مادر از قبل با همسایه قرار گذاشت که آماده باشد او برنامه را از قبل برای پسرش توضیح داد و کودک طبق معمول گریه زاری می کرد و دست و پا می زد پس مادر کاری که که گفته بود انجام داد و پسرش را با همسایه تنها گذاشت . هیچ کس خوشحال نبود اما صبح روز بعد کودک مطیع تر بود . کودکان باید بدانند که کارهای آنان پیامدهایی دارد اگر شما پیامد کار را به کودک نشان دهید به این معنا نیست که سنگدل هستید بلکه شما در واقع به کودکتان کمک می کنید که اضطرابش را کنترل کند و یاد بگیرد که به نحو موثری با شرایطی که او را ناراحت می کند مقابله کند .

نکته : مطمئن شوید که از قبل پیامدهای یک کار؛آن کار را برای کودکتان بیان کرده اید تا کودک بتواند ارتباط علت و معلولی رفتار و پیامد آن را درک کند صریح ،آرام و ثابت قدم باشید .

8 خودگویی مثبت : یک راهبرد مهم برای کاهش اضطراب در کودک تغییر طرز فکر کودک در مورد یک مشکل است در این راهبرد شما تلاش می کنید که تفکر ناکارآمد را شناسایی کرده و آن را به یک تفکر کارآمد تبدیل کنید این کار آسان نیست .

-         اول سعی کنید توجه کودک را از آن چه او را آزار می دهد منحرف کنید تلاش کنید ذهن کودک را از یک چیز ناراحت کننده به چیز دیگری که جالب توجه است برگردانید .

-         سعی کنیدبا یک پشتیبانی ظریف به کودک آرامش دهید . مثل شعر خواندن ؛ سرزدن به اتاق کودک در اتاقش

-         راهبردهای خود تسکینی را به کودک یاد دهید .

-         به کودک اطمینان دهید که نگرانی ها را ازبین خواهد رفت بسیار مهم است که والدین به خودشان و به کودک یادآوری کنند که این ا حساسات قوی و سخت گذرا هستند

-         ذهن آگاهی : از تکینک تنفس عمیق استفاده کنید کودکتان را تشویق کنید که با 3 شماره نفس را به داخل فرو ببرد و به 3 شماره نفس را بیرون دهد . هیچ سرعت از پیش تعیین شده ای وجود ندارد با همان سرعتی که احساس راحتی می کنید نفس بکشد معمولا در عین این که کودکتان آرام می شود تنفس او هم آهسته تر می شود کودکتان را تشویق کنید که فقط به تنفس اش فکر کند ونگرانی های را از سرش بیرون کند .

-         برای کودک توضیح دهید که چرا خود گویی مثبت از خودگویی منفی بهتر است زمانی که کودکتان وارد دبستان می شود می توانید به او کمک کنید که بفهمد آن چه مدام فکر می کنند و به خودشان می گویند تا چه اندازه می تواند چگونگی احساسات آن ها را تعیین کند اگر شما مدام این جمله را بگویید : " من کودن هستم و از این امتحان رد می شوم " احتمالا رد خواهید شد  اما اگر بگویید : " از امروز به مدت یک هفته هر روز به مدت 20 دقیقه برای امتحان مطالعه می کنم " احتمالا عملکرد خوبی خواهید داشت .

-         مشکلات راه حل دارند شما می توانید به کودکتان کمک کنید که یک مشکل گشای ماهر بشود . هیچ کس نمی تواند در یک حالت هیجانی به درستی فکر کند به همین خاطر اول باید آرام شوید بعد از آن ذهن شما آزاد است که در مورد گزینه های مختلف حل مشکل فکر کند به کودکتان یاد آوری کنید که اگر یک راه حل موثر نبود همیشه می تواند به یک راه حل دیگر فکر کند . دراین نقطه ؛ والد از فردی که در هنگام اضطراب کودک را آرام می کند به مشاوری  تبدیل می شود که به کودک گوش می کند تا بفهمد چگونه با مسائل دشوار برخورد کند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
بسم الله الرحمن الرحیم

پیامبر اکرم ( ص ) :

سه چیز است که در هرکس باشد، منافق است ، هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند :

۱ . خیانت در امانت

۲ . سخن دروغ

۳. خلف وعده

 قرآن کریم ، ترجمه ی آیه الله مکارم شیرازی ، در تفسیر آیات ۱ تا ۴ سوره منافقون ، صفحه ی ۵۵۴


مجتبی باقرپناه، کارشناس مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش آموزان اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاهنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


خدایا :

از تو امان می خواهم  :

○ در روزی که سود ندهد کسی را نه مال و نه فرزندان ، مگر کسی که دلی پاک به نزد خدا آورد.

○ در روزی که شناخته شوند جنایتکاران به سیما و رخسارشان .

○ در روزی که کیفر نبیند پدر بجای فرزندش و نه فرزندی کیفر شود بجای پدرش .

○ روزی که سود ندهد ستمکاران عذر خواهیشان .

○ روزی که انسان از برادر و مادر و پدر و همسر و فرزندانش بگریزد .

○ روزی که شخص جنایتکار دوست دارد که فدا دهد از عذاب آن روز ، پسرانش و همسرش و برادرش و خویشاوندانش ، که او را در پناه گیرند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


ادامه مطلب


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 9 )    1   2   3   4   5   6   7   ...   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات